เราจะไม่ลดเป้าหมาย และเพิ่มความพยายาม!

สิ่งสำคัญที่เราคณะผู้บริการและบุคลากรเน้นย่ำอยู่เสนอ คือเราต้องพยามและมุ่งเน้นทั้งในเรื่องของวิชาการ และคุณธรรมของเด็กๆ

การเรียนคณิตศาสตร์ภาษอังกฤษจะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับฝึกคิดและการสือสาร รวมถึงการหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ซึ่งช่วยเสริมและพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทศวรรษที่ 21ที่เราจะต้องบ่มเพาะให้นักเรียนของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

  • เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
  • เป็นโรงเรียนเอกชนในสระบุรีที่จุดเน้นรอบด้าน
  • เป็นโรงเรียนเอกชน สระบุรีที่มีคุณภาพ
  • เป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับรางวัลมากมาย
  • เป็นโรงเรียนเอกชนที่ มีจุดมุ่งเน้นที่ชัดเจนเรื่องทั้งเรื่องทักษะและคุณธรรม

ความสำเร็จของเด็กๆ เริ่มได้ที่ความใส่ใจของบุคลากรในโรงเรียน เพราะเด็กๆใช้เวลา ที่โรงเรียนมากกว่าบ้าน

– คุณธรรม และวิชาการ เสริมสร้างไปพร้อมกันที่ โรงเรียนราษฏร์ศึกษา สระบุรี –

ความเหนือกว่าที่ทำให้เราแตกต่าง

เรามั่นใจในประสบการณ์ และตัวบุคลากร เพื่อให้ท่านใว้วางใจ ว่าเราใส่ใจในรายละเอียดทุกๆด้าน

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหนือกว่า พื้นที่กว้างขวาง ปลอดภัย อากาศสดชื่นถ่ายเทสะดวก เพียงพอต่อการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา จัดการศึกษาแบบก้าวหน้า บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

จุดเน้นที่จัดเจน

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา มีจุดแข็งด้านวิชาการ ในทุกสาระวิชา มีจุดเน้นที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคม

Active Learning

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา จัดการศึกษาแบบ Active Learning พัฒนาทักษะการคิด เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

อนุบาล-มัธยมต้น

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงวัย

ทันสมัย

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา นำเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน มีโปรแกรมการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

ทักษะชีวิต

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต ว่ายน้ำ ดนตรี กีฬา เพื่อให้นักเรียนของเราเป็นเยาวชนที่พร้อมด้วยคุณภาพ

พัฒนาการดี ภาษาอังกฤษเด่น

เน้นทักษะการคิด คณิตศาสตร์