โรงเรียนราษฎร์ศึกษา

วันก่อตั้ง 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2479

เปิดสอนประเภท สามัญศึกษา

ระดับ เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ความจุนักเรียนสูงสุด 1,910 คน

โรงเรียนราษฎร์ศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ประเภทสามัญศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  • เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน ให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียน ในแต่ละชุมชน
  • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้ดีขึ้นตามศักยภาพ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
  • เพื่อให้บริการด้านวิชาการ และบริการอื่นแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงเรียน และชุมชน

คุณภาพและมาตรฐาน

เพื่อรักษามาตรฐานที่ดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เราคัดสรร หลักสูตรที่มีคุณภาพและผ่านการพิสูจน์แล้วมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

บุคลากร

ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร เช่นครูผู้สอนเป็นอันดับต้น จึงคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาเพื่อสอนลูกหลานของท่าน

การจัดการเรียนการสอน

เราเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก สมศ.

จุดเด่นที่เรามุ่งเน้น

พัฒนาการดี ภาษาอังกฤษเด่น เน้นทักษะการคิด คณิตศาสตร์

เหตุผล 3 ประการ ที่ควรเลือกเรียนที่ ราษฎร์ศึกษา


พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

เราเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเป็นสำคัญ

เรามีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นทางด้านวิชาการเป็นสำคัญ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาและวิชาการอย่างมีคุณภาพ และทันสมัยอยู่เสมอ

 

การศึกษาปฐมวัยคือ หัวใจของการพัฒนาการ

เรียนรู้จากการเล่น เพื่อปูพื้นฐานขั้นแรกที่จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต

พวกเขาจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เหมาะกับวัยของพวกเขาทั้งกิจกรรมกลางแจ้งและในห้องเรียน ที่จะทำให้เขาสนุกและไม่รู้สึกเบื่อ ผ่านการประดิษฐ์และการสำรวจด้วยตัวเองโดยมีคุณครูดูและอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของพวกเขา

กิจกรรมเสริมสร้างความกล้าแสดงออก

ความกล้าที่จะแสดงออกซึ่งความคึดสร้างสรรค์ของเด็กนั้นแสนสำคัญ

เด็กๆทุกคนจะได้รับโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในวันสำคัญต่างๆ เช่นวันเด็ก วันปีใหม่ เป็นต้น และเรายังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งกายในวัน Free Stay Friday ที่จะใช้เวลาพักเที่ยงมาโชว์ความสามารถที่ได้เตรียมมา พบเวทีให้เพื่อนๆได้ชมกันระหว่างพักเที่ยงอีกด้วย

ชื่อเสียงของเราคือหลักฐาน!

-เรามุ่งเน้นวิชาการ และพัฒนาการ คู่กันเสมอ –

หลักสูตรเด่นที่เราภูมิใจเสนอ

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ลิงค์สมัครเรียนในรูปแบบออนไลน์ กดที่ลิงค์ได้เลยครับ https://docs.google.com/forms/d/1Qe_IwW6Z5P3AE0wXSCL-YKxK9ftIqZku1o7_ojMbsyA/edit?usp=sharing

Read more

DLTV เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563

DLTV การเรียนรู้สำหรับระดับชั้น อ.2 – ป.6 เรียน…ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ DLTV ระดับชั้นอนุบาล 2-3DLTV ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DHDLTV ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8…

Read more

ข่าวกิจกรรมและวิชาการ

FROM OUR GALLERY

ระเบียบการของโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียน

(1) รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง ประเภท ไป-กลับ

(2) เตรียมอนุบาล (อายุ 2 ปี) ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม

ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน

หลักฐานการสมัคร

(1) สำเนาสูติบัตร

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน บิดา และมารดา)

(3) หลักฐานการเรียน (สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนระหว่างช่วงชั้น)

(4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักฐานเดิม

(5) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)