นายสมชาย คงสมกัน

ป.6

นางสุนันทา อัตตะเปโม

ป.5

นางสาวรุ่งทิวา พงษ์อยู่

ป.4

นางพิมพ์ใจ สาระสนธิ

ป.3

นางรัชนีย์ ตรีเนตร์

ป.2

นางธัญลักษณ์ เพ็งพูน

ป.1