นางปนัดดา ปานเล็ก

อนุบาล 3

นางภัศนีย์ ผาทอง

อนุบาล 2/2

นางพรศรี กลางคาร

อนุบาล 2/1

นางสาวอัมพกา ไชยเขียว

อนุบาล 1

นางธนิดา ศิริพจนานนท์

เตรียมอนุบาล