นางยุพดี จีรจิตต์

ที่ปรึกษา

นายมหินทร์ จีรจิตต์

ผู้จัดการ

ดร.กฤตธี วงศ์สถิตย์

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการศึกษา)
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ประกาศนีบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)