นายภาณุพงศ์ อินทรา

สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวอรอมล แสนสุภา

สาระวิชาภาษาต่างประเทศ

นางศิริรัตน์ แสงแย้ม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววิราวรรณ ปะนาตา

สาระวิชาภาษาต่างประเทศ

นางยุพดี จีรจิตต์

ที่ปรึกษา

นางสาวยลดา บุญลคร

สาระวิชาวิทยาศาสตร์

นางนาฏอนงค์ แจ่มศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนงลักษณ์ รุ่งเรือง

ครูพยาบาล

นางสาวธนัญญา ใจคุณ

สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางกสิณา ทองดี

ม.3/2