ผู้บริหาร

ดร.กฤตธี วงศ์สถิตย์

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการศึกษา)
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ประกาศนีบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

นายมหินทร์ จีรจิตต์

ผู้จัดการ

นางยุพดี จีรจิตต์

ที่ปรึกษา

ครูประจำชั้น

ระดับปฐมวัย

นางธนิดา ศิริพจนานนท์

เตรียมอนุบาล

นางสาวอัมพกา ไชยเขียว

อนุบาล 1

นางพรศรี กลางคาร

อนุบาล 2/1

นางภัศนีย์ ผาทอง

อนุบาล 2/2

นางปนัดดา ปานเล็ก

อนุบาล 3

ระดับประถมศึกษา

นางธัญลักษณ์ เพ็งพูน

ป.1

นางรัชนีย์ ตรีเนตร์

ป.2

นางพิมพ์ใจ สาระสนธิ

ป.3

นางสาวรุ่งทิวา พงษ์อยู่

ป.4

นางสุนันทา อัตตะเปโม

ป.5

นายสมชาย คงสมกัน

ป.6

ระดับมัธยมศึกษา

นางชมพูนุท ยาคุณ

ม.1/1

นางสาวขวัญเรือน ปาณะศรี

ม.2

นายศุภัช อ่างแก้ว

ม.3/1

นางกสิณา ทองดี

ม.3/2

ครูพิเศษ

สาระวิชาภาษาต่างประเทศ

นางสาววิราวรรณ ปะนาตา

สาระวิชาภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรอมล แสนสุภา

สาระวิชาภาษาต่างประเทศ

สาระวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวยลดา บุญลคร

สาระวิชาวิทยาศาสตร์

สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวธนัญญา ใจคุณ

สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายภาณุพงศ์ อินทรา

สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูพยาบาล

นางสาวนงลักษณ์ รุ่งเรือง

ครูพยาบาล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางนาฏอนงค์ แจ่มศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางศิริรัตน์ แสงแย้ม

เจ้าหน้าที่ธุรการ